cosmos

Cosmos (ATOM) công bố blockchain mới mang tên Sagan

Mạng lưới cross-chain Cosmos đang xây dựng một blockchain mới có tên Sagan nhằm cho phép các nhà phát triển thử nghiệm...
Read More

Umee là gì? Toàn tập dự án về Cross-chain

Umee là một trung tâm tài chính phi tập trung (DeFi) được tạo ra cho các tương tác cross-chain giữa các mạng. Ngay từ đầu, Umee sẽ tạo ra một nền tảng cho vay và cho vay liên chuỗi giữa các blockchain Ethereum và Cosmos...
Read More

Polkadot vs Cosmos

Polkadot và Cosmos đều là giao thức cung cấp giao diện để các blockchain khác nhau có thể tương tác và giao tiếp với nhau.
Read More