SolChicks

SolChicks là gì? Đánh giá dự án game NFT tiềm năng trên Solana

SolChicks là một trò chơi được xây dựng theo kiểu battle-royale trực tuyến lấy yếu tố Play-to-Earn và vật nuôi độc đáo làm cốt lõi.
Read More