Uniswap v3

Uniswap v3 – Tham vọng giành lại “ngôi vương” DEX và DeFi.

5/5 Sẽ ra mắt Uniswap v3 trên Ethereum L1, việc triển khai L2 trên Optimism được thiết lập để theo dõi ngay sau đó.
Read More